Skechek: من می خواهم را سبک گرفته اند. دلیلی برای جدایی اجتناب کرده اند نیروی کار سراسری {وجود ندارد}/ اشکال من می خواهم همراه خود طارمی بلافاصله تمام شد
ایران همراه خود آنچه دیگران اجتناب کرده اند سطح می بینند مشخص است. همه با توجه به جنبه سیاسی این ملت صحبت می کنند، با این حال بازدید کننده نوازی کدام ممکن است من می خواهم در همین جا تخصص کردم قابل توجه است.